Sales Manager ($1300~)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1810-404602

1. Lập và đề xuất kế hoạch kinh doanh đến Tổng giám đốc (GM) và kế hoạch hành động xúc tiến bán hàng cho giai đoạn tiếp theo.
2. Chịu trách nhiệm trong việc đạt kế hoạch/mục tiêu bán hàng.
3. Phân tích kết quả bán hàng theo mô hình, theo đại lý, kế hoạch sales và kết quả năm trước. Phân tích các lý do và đề xuất các hành động.
4. Kiểm soát để đảm bảo rằng các đại lý thực hiện các hành động thích hợp để đạt được kế hoạch / mục tiêu bán hàng.
5. Theo sát công tác thiết lập đại lý mới. Phát triển / tăng cường mạng lưới đại lý theo kế hoạch
6. Kiểm soát Mua / Bán hàng / Hàng tồn kho hàng tháng và dự báo doanh thu bán lẻ và bán sỉ trong những tháng tới.
7. Kiểm soát khối lượng hàng mua của đại lý; thanh toán theo hợp đồng và chính sách của công ty.
8. Điều tra thông tin thị trường và của đối thủ cạnh tranh; chính sách liên quan của chính phủ và báo cáo với GM về hành động tương ứng nếu cần.
9. Quản lý / hướng dẫn / đào tạo quản lý khu vực. Nhận báo cáo từ quản lý khu vực và lập báo cáo cho GM, GD
10. Duy trì và xây dựng mối quan hệ tốt với các ngân hàng; các tổ chức chính phủ nằm trong khu vực được giao
11. Các công việc khác do GM hoặc GD giao (như hỗ trợ, đào tạo đại lý, khảo sát khách hàng…)