Sale support

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales Representative
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2102-454912

 • Nhận báo giá, tính toán giá, gửi báo giá cho khách hàng đúng thời hạn

  - Receive quotes, calculate prices, send quotes to customers on time

  - Sử dụng hệ thông SAP, quản lý đơn đặt hàng khách hàng

  - Using the SAP system, managing customer orders

  - Quản lý và xử lý các vấn đề khách hàng

  - Manage and handle customer issues

  - Làm báo cáo bán hàng, báo cáo ngân sách hàng tháng

  - -Make sales reports, budget report monthly

  - Đầu mối liên lạc với khách hàng, cập nhật và chia sẻ thông tin trong nội bộ

  - -Contact point with customers, update and share information internally

  - Quản lý hồ sơ ISO 14001, ISO TS 14649 của phòng, đối ứng đánh giá ISO định kỳ

  - -Manage ISO 14001, ISO TS 14649 documents of the department, reciprocate the periodic ISO audit

  - Hỗ trợ cho phó phòng, trưởng phòng nếu được yêu cầu

  - Handle other jobs if requested