Sale Capability

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization:
Sub Specialization:
Contact: Diem Tran Thi Ngoc
Reference: JO-1906-419446

A. Các công việc thường xuyên
1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Dẫn dắt các nghiên cứu về thị trường nội địa và khu vực, đối thủ cạnh tranh về các tiêu chí/kỹ năng bán dành cho đội ngũ bán hàng tại các kênh phân phối sản phẩm ngân hàng bán lẻ
4. Đóng góp vào xác định tiêu chí, yêu cầu cụ thể đối với từng mảng kinh doanh bán lẻ (tín dụng/huy động/bảo hiểm/đầu tư) và đo lường hiệu quả của các tiêu chí đó trên kết quả bán hàng, chất lượng dịch vụ
5. Tham gia các dự án liên quan tới nâng cao năng lực kinh doanh đội ngũ bán; các hội thảo/thuyết trình về năng lực kinh doanh/đào tạo đội ngũ bán hàng
6. Phối hợp với các bên liên quan trong hệ thống Techcombank thực hiện việc đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ bán.
B. Phối hợp và phát triển đội ngũ
1. Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong Khối để đạt các mục tiêu kinh doanh của Khối.
2. Tư vấn, cung cấp thông tin đến các bộ phận khác thuộc trong hệ thống nhằm đạt được mục tiêu chung đề ra.
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Nâng cao năng lực kinh doanh
Báo cáo công việc

  • Cấp lãnh đạo trực tiếp: GĐ Nâng cao năng lực kinh doanh
  • Cấp báo cáo trực tiếp: không có
  • Quan hệ nội bộ: Các CN/PGD, phòng, trung tâm thuộc ngân hàng Techcombank
  • Quan hệ bên ngoài: Các cá nhân, đối tác được chỉ định .