Regional Training Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Employee Development / Training
Sub Specialization:
Contact: Nhung Do Phuong
Reference: JO-1904-416327

* Chịu trách nhiệm cho toàn bộ đội huấn luyện khu vực để đảm bảo tất cả các hoạt động đào tạo và nhân lực được quản lý tốt, các chương trình đào tạo được lên kế hoạch và thông báo rõ ràng.
* Thực hiện các công việc tuyển dụng, xây dựng và chứng nhận chuyên viên huấn luyện, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và chất lượng đào tạo.
* Theo dõi tất cả các hoạt động hàng ngày trong khu vực phụ trách để đảm bảo các hoạt động hiệu quả.
* Làm việc chặt chẽ với Quản lý Báo cáo và Hỗ trợ đào tạo để cung cấp thông tin phản hồi về các thủ tục đào tạo và đảm bảo mọi hoạt động đào tạo phải tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của Bộ Tài chính, các quy định của công ty.
* Giám sát lộ trình đào tạo để đảm bảo rằng tất cả đội ngũ kinh doanh được hỗ trợ đúng nhu cầu đào tạo.
* Thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao nếu cần.
* Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.