RA-PV Manager ( Regulatory Affairs & Pharmacovigilance)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$2000 - US$2800 per month
Specialization: Pharmacist
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1805-394750

Làm công việc như RA-PV Manager tại văn phòng Hà Nội
Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn