Quản Lý Tuyển Sinh

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Education
Sub Specialization:
Contact: Nhung Do Phuong
Reference: JO-1911-430216

- Quản lý tình hình kinh doanh của cơ sở:

 • Theo dõi và có phương án thúc đẩy kết quả kinh doanh của bộ phận Tuyển sinh dựa trên các chỉ số KPI;
 • Xây dựng và dự báo kế hoạch phát triển cho cơ sở theo định kỳ;
 • Chiêu sinh mở lớp theo định hướng chung, đảm bảo tính hiệu quả về mặt doanh thu và chi phí;
 • Chủ động đề xuất và phối hợp với Phòng Marketing lập kế hoạch, triển khai các hoạt động event/chiến dịch marketing đã được duyệt để khai thác tối đa thị trường tại khu vực phụ trách;
 • Phối hợp cùng Quản lý Chất lượng Đào tạo cơ sở để đề xuất các hoạt động chuyên môn trong kế hoạch khai thác thị trường cho khu vực;

- Phối hợp bộ phận Tuyển sinh với Quản lý Chất lượng Đào tạo, Dịch vụ Hỗ trợ Học đường tại cơ sở để đảm bảo cho vận hành chung. Những trường hợp phát sinh liên quan đến học viên, Quản lý Tuyển sinh là người đại diện cho nhà trường để giải quyết.

- Phối hợp với bộ phận tuyển sinh trung tâm kết nối các phòng ban để triển khai các hoạt động chung của hệ thống và đề xuất nhu cầu đặc thù của khu vực phụ trách lên Giám đốc Tuyển sinh.

- Tham gia các dự án của khối Tuyển sinh theo sự chỉ đạo từ Giám đốc Tuyển sinh.

- Quản lý nguồn nhân lực:

 • Đảm bảo hiệu quả về nguồn lực: dựa vào định biên của Phòng Nhân sự và dựa vào tình hình hoạt động thực tế tại cơ sở để có những đề xuất về nhân sự phù hợp;
 • Dựa vào nguồn nhân sự hiện có và tình hình hoạt động thực tế tại cơ sở để có sự phân công công việc hợp lý và hiệu quả;
 • Đào tạo, huấn luyện và triển khai học phí mới, chương trình mới, quy trình mới…cho nhân viên;
 • Có định hướng đào tạo và đề xuất phát triển nhân viên;
 • Đánh giá nhân viên và đề xuất khen thưởng theo định kỳ (tháng/quý/năm);
 • Công tác hành chính: đảm bảo ca giờ làm việc của nhân viên theo đúng quy định, công bằng và hiệu quả; chấm công hàng tháng.