Quản lý sản xuất (tiếng Nhật)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Product Control
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1808-400953

- Quản lý công nhân
- Quản lý tiến độ sản xuất
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm

- Quản lý tồn kho và thực hiện kiểm kê định kỳ

- Quản lý an toàn, 5S, môi trường

- Cải tiến, nâng cao hiệu xuất, chất lượng sản phẩm

- Quản lý thiết bị & hiệu chuẩn dụng cụ

- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng sản xuất