Quản lý dự án Cầu đường

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Construction Engineering
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1807-397636

1. Kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng
Phân công công việc cho Phụ trách bộ phận/ Cán bộ giám sát kiểm soát toàn bộ các các công việc thi công của Nhà thầu trên công trường theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy trên công trình.
Tổ chức quản lý, kiểm soát thiết kế, duyệt bản vẽ shop drawings của nhà thầu tại công trình theo phạm vi phân công.
Tổ chức kiểm soát, giám sát các vật tư, thiết bị do nhà thầu đưa vào công trình hoặc do Chủ đầu tư cấp.
Kịp thời xử lý và báo cáo ngay cho Ban lãnh đạo các sai sót so với thiết kế trong quá trình thi công, các sự cố công trình để xử lý.
Chịu trách nhiệm thực hiện các điều khoản của hợp đồng đã ký với nhà thầu/đối tác theo trách nhiệm của Chủ đầu tư/ Công ty.


2. Kiểm soát tiến độ thi công
Tổ chức triển khai và kiểm soát việc xây dựng theo tiến độ phê duyệt.
Kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng nhân sự của nhà thầu theo các gói thầu.
Đề xuất với Phó TGĐ phụ trách các giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng cao chất lượng công trình để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

3. Công tác nghiệm thu
Tổ chức thực hiện nghiệm thu và bàn giao công việc xây dựng theo đúng quy định.
Xác nhận hồ sơ của các nhà thầu để phục vụ công tác thanh quyết toán.

4. Hồ sơ, tài liệu dự án
Chịu trách nhiệm thu thập, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án theo quy định.
Tổ chức quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu của dự án theo quy định.

5. Kế hoạch
Triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt.
Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc, tạo các cơ chế động viên hoặc gây sức ép để các cơ sở hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra.
Đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng và triển khai các kế hoạch trong tương lai.

6. Các công việc khác:
Chịu trách nhiệm công tác Đối ngoại, Nhân sự, hệ thống quy định quy chế, tài chính, Pháp chế, Thanh tra, Quản trị rủi ro của Ban QLDA cầu đường mình phụ trách