QA Supervisor (tiếng Nhật)

Location: Hai Duong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND15000000.00 - VND20000000 per month
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2006-443076

  • Hỗ trợ lập kế hoạch quản lý chất lượng
  • Quản lý chất lượng sản phẩm trong công đoạn.
  • Quản lý hệ thống chất lượng ( QMS).
  • Đối ứng khách hàng Audit, khách hàng than phiền.
  • Quản lý bất thường nội bộ.
  • Hỗ trợ điều hành hệ thống chất lượng ISO
  • Thực hiện theo yêu cầu chỉ thị của cấp trên.