QA/QC (bản mạch) SL: 05 người

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND10000000.00 - VND12000000.00 per month
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2101-453699

 • - Điều tra phân tích sản phẩm, linh kiện bất thường phát sinh trong sản xuất

  - Phân tích mạch điện tử, linh kiện của sản phẩm lỗi

  - Lập báo cáo đối ứng cho khách hàng, nội bộ công ty

  - Điều tra phân tích sản phẩm trả về từ khách hàng

  - Phản hồi tới line sản xuất về lõi, theo dõi thúc đẩy việc điều tra nguyên nhân đối sách

  - Trả lời khách hàng và theo dõi, đáp ứng yêu cầu từ khách hàng

  - Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ đảm bảo chất lượng