QA Manager - Công ty FDI Nhật (~$1600)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary: US$1300 - US$1600 per month
Specialization:
Sub Specialization: Quality Control/Quality Assurance,
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-400417

- Quản lý kế hoạch sản xuất của công đoạn kiểm tra
- Quản lý về chất lượng trong công đoạn kiểm tra
- Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về sản phẩm