PTGĐ kiêm Chánh văn phòng HĐQT

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Bonus
Specialization: Real Estate
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Thu Trang
Reference: JO-1806-396111

Công tác chung

+ Chỉ đạo, điều phối thực hiện công tác thông tin, tổng hợp tình hình, xử lý công việc theo phân công của Chủ tịch HĐQT/ TGĐ;

+ Tham mưu giúp Chủ tịch HĐQT/ TGĐ trong công tác đối nội, đối ngoại;

Công tác đối nội

+ Chỉ đạo, điều phối công tác kết nối giữa HĐQT/Ban TGĐ và các bộ phận, đơn vị trong Tập đoàn;

+ Giám sát công tác truyền đạt các Quyết định, Chỉ thị, thông báo, chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT/ TGĐ, tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc và phản hồi kết quả thực hiện vềVăn phòng HĐQT/ TGĐ;

+ Chỉ đạo tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, trực tiếp tham mưu cho Ban TGĐ phương án triển khai phù hợp;

+ Kiểm soát, giám sát, phân tích toàn bộ các công văn, hồ sơ, giấy tờ, báo cáo, tờ trình, phương án, đề xuất phê duyệt của các đơn vị, bộ phận và Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT/ TGĐ phương án xử lý phù hợp;

+ Giám sát công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đề xuất xử lý kỷ luật các đơn vị không thực hiện hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo các chỉ thị, thông báo giao nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT/ TGĐ và chuyển Ban Tổ chức - Nhân sự xử lý theo quy định;

+ Chỉ đạo công tác phối hợp với Đảng uỷ, Công đoàn để chăm lo và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn; và

+ Được thông tin về lịch làm việc của cấp Trưởng Ban; Giám đốc Chi nhánh; Giám đốc Công ty thành viên; phụ trách bộ phận.

Công tác đối ngoại

+ Chỉ đạo, điều phối và trực tiếp tham mưu, thay mặt Chủ tịch HĐQT/ TGĐ xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, giải quyết các vướng mắc, thủ tục hành chính,… liên quan đến Tập đoàn;

+ Chỉ đạo công tác hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, an ninh trật tự có liên quan đến chính quyền địa phương;

+ Chịu trách nhiệm chính trong công tác công bố thông tin chính thức của Tập đoàn đối với các cơ quan thông tin đại chúng và cơ quan pháp luật;

+ Xây dựng kế hoạch làm việc, tổ chức tiếp đón các đối tác đến gặp gỡ, làm việc với Chủ tịch HĐQT/ TGĐ

+ Được thông tin về công văn, giấy tờ của các đối tác, khách hàng, các cơ quan chính quyền và việc phân cấp giải quyết cũng như kế hoạch theo dõi kết quả giải quyết cụ thể.