Production staff (12tr-15tr)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Process Engineering
Sub Specialization:
Contact: Tuyet Pham Thi
Reference: JO-2012-452150


Trước khi bắt đầu hoạt động (từ tháng 12):

 • Tìm hiểu quy trình sản xuất, máy móc thiết bị có trong nhà xưởng.
 • Tìm hiểu các NVL, sản phẩm của công đoạn Mixing.
 • Kết hợp với bộ phận kỹ thuật, nhà cung cấp kiểm tra và chạy thử nghiệm máy móc thiết bị.
 • Hoàn thiện quy trình, hướng dẫn thao tác cho các công đoạn sản xuất.Thiết lập các quy định về vệ sinh, anh toàn trong nhà xưởng.
 • Sau khi bắt đầu hoạt động
 • (Từ khoảng tháng 4/2021 hoặc sớm hơn)
 • Triển khai kế hoạch sản xuất xuống bộ phận, lập kế hoạch cụ thể, phân công công việc cho công nhân thao tác.
 • Kiểm soát khối lượng nguyên vật liệu đầu vào và khối lượng, chât lượng sản phẩm đầu ra.
 • Kiểm soát vệ sinh, an toàn, 5S trong bộ phận.
 • Đào tạo, hướng dẫn vận hành cho công nhân
 • Thực hiện các báo cáo sản xuất hàng ngày và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.