Production Manager

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Viet Nguyen Duc
Reference: JO-2007-444735

  • Điều hành nhà máy trong công tác quản lý nhân sự sản xuất và thiết lập quy trình, hệ thống quản lý sản xuất.
  • Đôn đốc và giám sát thực hiện Quy trình sản xuất, Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm. Chịu trách nhiệm toàn bộ về các vấn đề liên quan đến kế hoạch, năng suất, chất lượng sản phẩm.
  • Tiếp nhận kế hoạch sản xuất, chỉ đạo các bộ phận, bố trí thiết bị máy móc và nhân sự để tiến hành sản xuất đảm bảo kế hoạch.
  • Thực hiện kaizen, 5S.
  • Báo cáo định kỳ lên BGĐ.
  • Hỗ trợ GĐNM thực hiện một số công việc quản lý khác.