Planning assistant manager

Location: Bắc Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Business Planning / Corporate Planning
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1901-409288

- Tiến hành khảo sát, lên kế hoạch và quản lý định mức/danh mục chi phí bao gồm mua hàng, nhân công, sản xuất, sử dụng vật tư và các hoạt động khác phục vụ cho kế hoạch sản xuất hoặc triển khai một dây chuyền/sản phẩm mới.

- Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ và cập nhật kế hoạch hàng ngày, giờ

- Tổng hợp và báo cáo tình trạng, tiến độ, lịch trình sản xuất, hiệu suất

- Thống kê phân tích tính xác thực của kế hoạch với tiến độ thực tế.