PHP Developer (Senior/Middle)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Programmer
Sub Specialization:
W1siziisijiwmtgvmduvmjgvmdmvmtevmdgvmtiwl05ndxllbi1uagfuac1idw9uz19yzxnpemvklw1pbi5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisije4mhgymdajil1d
Contact: Nguyen Thanh Huong
Reference: JO-1809-401985
see 's jobs

Mô tả công việc

  • Tham gia vào phân tích, tìm hiểu yêu cầu và phát triển những sản phẩm dịch vụ của công ty
  • Phụ trách thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công
  • Đảm bảo tiến độ của sản phẩm, trực tiếp báo cáo cho CTO