Phó phòng sản xuất

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2102-455053

 • 1. Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc triển khai các kế hoạch hành động của bộ phận nhằm đạt được mục tiêu ban giám đốc giao cho phòng ban

  2. Phối kết hợp với các phòng ban liên quan trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng & tiến độ giao hàng cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của Xưởng GCCT, các vấn đề theo yêu cầu của khách hàng.

  3. Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc quản lý nhân sự của bộ phận, phân công công việc và giám sát thực hiện công việc cho nhân viên và trưởng ca.

  4. Đánh giá mức độ phù hợp trong từng giai đoạn sản xuất, lên kế hoạch chuẩn bị nhân sự, bố trí nhân sự đảm bảo quá trình sản xuất đạt kết quả cao nhất.

  5. Kiểm soát và xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến năng suất chất lượng, an toàn sản xuất

  6. Đề xuất thiết lập và thực hiện phân tích các chỉ số đo lường đánh giá về chất lượng và hiệu suất công việc của xưởng Gia công chi tiết.

  7. Thúc đẩy làm việc theo nhóm để đạt được kết quả theo yêu cầu liên quan.

  8. Đề xuất lên Trưởng phòng các giải pháp nhằm cải tiến các quy trình quản lý nội bộ, cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả.

  9. Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng

  10. Xây dựng sự đoàn kết, truyền cảm hứng, gây ảnh hưởng tốt trong xưởng Gia công chi tiết, và tạo các liên kết tích cực giữa các phòng ban trong Công ty.

  11. Thấu hiểu sứ mệnh và hoạt động kinh doanh của Công ty.

  12. Thực hiện các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của phòng ban khi được cấp trên yêu cầu.