Phó phòng kế toán

Location: Vĩnh Phúc, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: General Accounting (Manager)
Sub Specialization:
Contact: Viet Nguyen Duc
Reference: JO-2008-445529

* Lập và triển khai kế hoạch hành động, ngân sách, đầu tư và nhân lực.
* Quản lý và giám sát hoạt động kế toán hàng ngày.
* Theo dõi và phê duyệt phân tích dữ liệu kế toán chính xác và có ý nghĩa, FS và các mục đích khác cho mục đích quản lý như tuổi nợ, đơn hàng dở dang,...
* Cung cấp tư vấn và góp ý liên quan đến chính sách kế toán, thuế,.. cho phòng phòng kinh doanh.
* Giám sát kiểm soát ngân sách, hoạt động đầu tư và hoạt động quản lý nhân sự trong nhóm bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phân công nhiệm vụ, quản lý hiệu suất, phần thưởng và kỷ luật.
* Đào tạo và giám sát nhân sự cấp dưới, cải tiến quy trình làm việc.