Phó phòng kế hoạch sản xuất

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND16000000.00 - VND23500000.00 per month
Specialization: Production Planning
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2010-449558

生産管理の業務全般について管理監督をする。
Quản lý, giám sát toàn bộ công việc về quản lý sản xuất.
1.営業の販売予算、月次計画に基づいて生産計画を立案する。
全工程の生産計画、負荷計画、材料手配、半製品の購入計画。
必要な材料、要員の計算。製造リードタイム、仕掛、在庫の計算。
Lập kế hoạch sản xuất dựa trên kế hoạch hàng tháng và dự toán bán hàng :
Kế hoạch mua: Bán thành phẩm, điều chuyển nguyên vật liệu, kế hoạch phụ tải máy móc, kế hoạch sản xuất cho tất cả các công đoạn.
Tính toán nguyên vật liệu, nhân công tương ứng. Tính toán tồn kho, thời gian sản xuất.
2.生産会議を開催して、関係部署に計画を伝える。
Tổ chức cuộc họp sản xuất, thông báo kế hoạch sản xuất cho các bộ phận liên quan.
3.生産計画の進捗管理をしてお客様へ納期通りに納品する。
Quản lý tiến độ sản xuất, giao hàng đúng hẹn cho khách hàng.
4.課員の業務分担と教育を実施する。課員の業務評価をして正しく指導する。
Đào tạo, phân công công việc , đánh giá nghiệp vụ , đưa ra chỉ đạo chính xác cho CNV bộ phận mình.