Phó phòng hành chính

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: General Affairs
Sub Specialization:
Contact: Le Mai Loan
Reference: JO-1807-398664

  • Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
  • Xây dựng các quy trình, lập kế hoạch liên quan đến việc mua sắm, cấp phát, sử dụng tài sản, trang thiết bị của Tập đoàn.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
  • Thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại, tổ chức hội nghị, sự kiện của Tập Đoàn.
  • Trực tiếp thực hiện hoặc điều phối nhân viên hỗ trợ công tác đặt vé máy bay, phòng khách sạn, các công việc hậu cần.
  • Tham mưu cho Ban TGĐ về công tác hành chính của Công ty.