Phó Phòng Hành Chính - Tiếng Anh (20~22tr)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1000 - US$1200 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1806-397305

  • Phụ trách công việc hành chính trong công ty
  • Phụ trách canteen, EHS, Đồng phục....
  • Làm việc với nhà cung cấp, thương lượng, đàm phán giá thành
  • Đào tạo nhân viên dưới quyền
  • Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn