Phó ban Chính sách nhân sự

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: HR Planning and Policy
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1902-412273

  • Xây dựng phương án tổ chức bộ máy phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh cho Công ty.
  • Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về quản lý nguồn nhân lực và các vấn đề liên quan đến người lao động.
  • Xây dựng và phát triển hệ thống cơ chế thù lao, phụ cấp phù hợp đảm bảo quyền lợi người lao động, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong việc thu hút nguồn nhân lực.
  • Xây dựng và phát triển các chính sách và quy trình quản lý nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của Công ty.
  • Thực hiện việc tuyển dụng nhân sự, chế độ chính sách cho người lao động.