Phiên dịch Anh/Nhật - Công ty FDI (Lương hấp dẫn)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-400142

Công ty chúng tôi là một công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất. Do mở rộng kinh doanh, chúng tôi hiện đang tìm kiếm phiên dịch tiếng Anh/tiếng Nhật với nội dung công việc như sau:

- Phiên dịch tiếng Anh tại các cuộc họp và thảo luận giữa Quản lý người Nhật và nhân viên

- Biên phiên dịch tiếng Nhật cơ bản
- Dịch tài liệu, hồ sơ, mail, ...
- Các nhiệm vụ khác của phòng ban.