PGĐ TÀI CHÍNH THẨM ĐỊNH VỐN - BUDGET

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Financial Planning & Analysis (Manager)
Sub Specialization:
Contact: Oanh Chau Minh Hoang
Reference: JO-1907-422030


JOB DESCRIPTION

  • Quản lý và phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực.
  • Xem xét, góp ý bổ sung, điều chỉnh các báo cáo phân tích tài chính (báo cáo lãi lỗ: doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, vốn lưu động…) của toàn Liên hiệp và các đơn vị.
  • Xem xét, góp ý bổ sung, điều chỉnh các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của các đơn vị theo quy chế điều hành, quy chế quản lý tài chính.
  • Đưa ra các dự báo, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Liên hiệp và các đơn vị.
  • Xây dựng các quy chế điều hành (liên quan đến hoạt động tài chính), quy chế quản lý tài chính, các quy trình kiểm soát có liên quan.
  • Trực tiếp quản lý, kiểm tra và hỗ trợ công tác hướng dẫn, kiểm soát đơn vị thực hiện đúng theo quy chế điều hành, quy chế quản lýtài chính.