Office Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1000 - US$2000 per month
Specialization:
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Thu Trang
Reference: JO-1804-392546
  1. Quản lý phòng nhân sự

- Quản lý và hướng dẫn thực hiện các quy định, quy chế của Công ty. Kiểm soát đánh của nhân viên bộ phận phụ trách.

- Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực và trong các lĩnh vực: tuyển dụng , Đào tạo, đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỷ luật và quan hệ lao động, lương, thưởng.

- Quản lý chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung mọi mặt hoạt động của phòng nhân sự, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiến độ công việc của nhân viên trong phòng; hội ý với nhân viên trong phòng để giải quyết các công việc đột xuất; góp ý xây dựng và hoàn thiện các chế độ chính sách, nội quy quy chế phù hợp từng thời điểm, giai đoạn từng hệ thống.

  1. Quản lý phòng xuất nhập khẩu
  • Giám sát các nghiệp vụ xuất nhập khẩu trong ngành may mặc
  • Chỉ đạo nhân viên XNK giải quyết vấn đề
  • Tham gia vào các quá trình quyết toán, công ty vận tải, logistics, forwarder, hải quan
  1. Quản lý phòng mua hàng

Gíam sát đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng Hướng dẫn và quản lý các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng

  1. Quản lý tổng vụ

Quản lý Các công ty, nhà thầu thuê ngoài như:

Bảo vệ, tạp vụ, xây dựng, công ty gia công sản phẩm