Nhân viên vận hành máy CNC

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary trợ cấp hấp dẫn
Specialization: Mechanical Engineering
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1807-398973

  • Vận hành, lập trình gia công chi tiết trên máy CNC
  • Làm việc theo sự sắp xếp của cấp quản lý
  • Phiên dịch cho bộ phận sản xuất
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu