Nhân viên quản lý chất lượng (QA/QC)

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500.00 - US$600.00 per month
Specialization: Quality Control/Quality Assurance
Sub Specialization:
Contact: Viet Nguyen Duc
Reference: JO-2007-445161

Tiếp nhận thông tin, phân tích và đề xuất phương án xử lý các vấn đề để đảm bảo chất lượng sản phẩm, ...

Phối hợp với các phòng ban khác, giám sát và giải quyết các yêu cầu của khách hàng

Thương xuyền kiểm tra tình hình / lỗi thực tế tại địa điểm của khách hàng

Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của Quản lý.