Nhân viên QC Tiếng Nhật N2

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500 - US$700 per month
Specialization: Quality Control/Quality Assurance
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1807-398555

  • Phụ trách quản lý nhà cung cấp
  • Quản lý ISO nội bộ phòng quản lý chất lượng
  • Hỗ trợ phiên dịch cho bộ phận
  • Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn