Nhân viên PE tiếng nhật N2

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Process Engineering
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1811-405740

- Phân tích và thiết kế mạch điện

- Giám sát các công đoạn trên dây chuyền ICT và FCT

- Hỗ trợ dịch tài liệu và những buổi họp trong bộ phận

- Các công việc khác được giao theo yêu cầu của cấp trên