Nhân viên kho (SAP)

Location: Vĩnh Phúc, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND12000000.00 - VND15000000.00 per month
Specialization: Inventory Planning / Inventory Control
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2010-448975

Nhập và xuất kho:

- Nhận vật tư, thiết bị, hàng hóa, NVL và làm các thủ tục nhập hàng đảm bảo đúng theo qui trình.

- Làm các thủ tục xuất hàng theo yêu cầu đảm bảo đúng thời gian, số lượng, chất lượng.

- Sử dụng hệ thống SAP, Barcode.

Quản lý tồn kho:

- Theo dõi nhập/xuất, tồn kho, ghi chép sổ sách và chứng từ, số liệu.

- Giám sát và phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa lưu kho để kịp thời báo cáo, đề xuất phương án

- Tham gia công tác kiểm kê, kiểm tra số lượng, quản lý tồn kho.

- Phối hợp cùng bộ phận kế tóan thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc phát sinh chính xác, kịp thời.

- Tuân thủ tuyệt đối quy định bảo mật thông tin, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến số liệu hàng hóa Nhập - Xuất - Tồn.

- Sắp xếp, layout và quản lý kho theo các nguyên tắc an toàn trong nhà máy.

+ Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.