Nhân viên Kế hoạch sản xuất - Tiếng Nhật (~$1000)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$800 - US$1000 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1809-402478

Tương tự với vị trí Quản lý sản xuất, bạn sẽ quản lý lịch sản xuất, quá trình sản xuất... của nhà máy. Hiện tại công ty đang điều chỉnh hệ thống mới (SAP) nên một trong những nhiệm vụ của bạn là làm quen và phổ biến cho các nhân viên trong nhà máy:

  • Nhân đơn hàng, Quản lý kế hoạch sản xuất, kho nguyên vật liệu, kết hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo sản phẩm đúng số lương, chất lượng và thời gian giao hàng;
  • Hỗ trợ công ty set up hệ thống quản lý SAP
  • Chi tiết trao đổi trong phỏng vấn