Nhân viên bảo trì, bảo dưỡng

Location: Bắc Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Mechanical Engineering
Sub Specialization: Maintenance Engineering
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1808-400216
  • Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy theo ca sản xuất.
  • Sửa chữa kịp thời sự cố máy
  • Sửa chữa và sử lý kịp thời
  • Báo cáo hàng ngày những mục phải thực hiện.
  • Tuân thủ nhiệm vụ câp trên giao.
  • Hoàn thành công việc đúng giờ ,đúng kỹ thuật