Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Marketing Manager / Director
Sub Specialization:
Contact: Oanh Chau Minh Hoang
Reference: JO-1908-423338

Quản lý và phát triển toàn bộ hoạt động Marketing nhãn hàng do Công ty kinh doanh một cách hiệu quả theo chính sách và chiến lược.
1. Tổ chức, xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động và quản lý hoạt động của Phòng Marketing

 • Quản lý hoạt động của Phòng; phân công công việc chi tiết cho các bộ phận và nhân viên dưới quyền
 • Xây dựng các quy trình thực hiện các hoạt động của Phòng; thiết lập và kiểm soát thực hiện hệ thống báo cáo theo yêu cầu nghiệp vụ của Phòng
 • Phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ xây dựng các quy trình có liên quan trong tương tác công việc
 • Đánh giá thành tích và đào tạo, huấn luyện đào tạo nhân viên
 • Định kỳ đánh giá hoạt động và cải thiện hoạt động của Phòng

2. Chiến lược, ngân sách Marketing và kế hoạch Marketing

 • Xây dựng chiến lược Marketing và lập kế hoạch Marketing theo chỉ tiêu kinh doanh
 • Xây dựng ngân sách Marketing hàng năm và phân bổ chi tiết ngân sách cho các hoạt động Marketing trong năm
 • Triển khai việc thực hiện chiến lược thông qua xây dựng kế hoạch công việc hàng năm/ quý/ tháng
 • Lập kế hoạch ngân sách hoạt động của Phòng trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của Công ty; quản lý tốt và hiệu quả việc sử dụng ngân sách.

Lập báo cáo tháng/năm và cập nhật các chi phí thực tế và dự trù ngân sách cho Ban Tổng giám đốc.

3. Tổ chức và triển khai các hoạt động về Quảng cáo, Truyền thông và Sự kiện (Advertising, PR, Events):

 • Lập kế hoạch truyền thông và quảng bá thương hiệu trên cơ sở chiến lược Marketing phù hợp cho các giai đoạn
 • Xây dựng và giám sát quy trình triển khai hoạt động truyền thông; kiểm soát thông tin truyền thông
 • Quản lý website và Facebook của Công ty; quản lý hình ảnh, nhận diện thương hiệu của Công ty; quản lý hình ảnh thương hiệu của nhãn hàng
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan truyền thông.
 • Quản lý hình ảnh thiết kế của nhãn hàng
 • Quản lý việc sử dụng hình ảnh đại diện thương hiệu của nhãn hàng trên tất cả các kênh theo đúng quy định của nhãn hàng
 • Triển khai việc thiết kế hình ảnh trưng bày theo đúng chủ đề (tung/tái tung sản phẩm); phối hợp cùng bộ phận VMD trong việc giám sát triển khai việc thực hiện trưng bày tại HTCH, Spa
 • Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tổ chức sự kiện truyền thông, marketing phù hợp với nhãn hàng
 • Phối hợp với Phòng Phát triển cửa hàng & VMD, Phòng Đào tạo tổ chức các sự kiện của nhãn hàng
 • Phối hợp các bộ phận liên quan đánh giá các hoạt động của các sự kiện đã thực hiện và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hoạt động sự kiện trong các lần sau

Hỗ trợ thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ của Công ty.

4. Thiết lập và phát triển Dịch vụ Quan hệ Khách hàng (CRM):

 • Phối hợp cùng phòng CRM xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu thông tin khách hàng
 • Phối hợp cùng phòng CRM xây dựng và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng
 • Phối hợp cùng Phòng Vận hành, Giám đốc Kinh doanh Mỹ phẩm Miền Bắc, Trợ lý Tài chính và các bên liên quan phân tích các dữ liệu bán hàng nhằm đưa ra chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả cho hoạt động bán hàng

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý cấp trên.

 • Phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng các chương trình khuyến mãi định kỳ và đột xuất phù hợp với yêu cầu kinh
 • Phối hợp cùng Phòng Vận hành, Giám đốc Kinh doanh Mỹ phẩm Miền Bắc triển khai việc thực hiện các chương trình khuyến mãi định kỳ và đột xuất tại HTCH, đánh giá hiệu quả mỗi chương trình.

6. Nhiệm vụ khác

 • Xây dựng và thực hiện hệ thống lưu trữ tài liệu (cứng và mềm) cho Phòng.
 • Tham gia thực hiện các dự án chung của Công ty
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý cấp trên.