Marketing Manager

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Banking & Financial Services
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1807-397883

1. Tham mưu cho TGĐ/GĐ khối các chính sách phát triển hoạt động Marketing từng giai đoạn:
Xây dựng kế hoạch Marketing, mô hình tổ chức, cơ cấu hoạt động của Phòng Marketing phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.
Lập dự trù ngân sách cho các mảng hoạt động Marketing định kỳ hàng năm

2. Lập kế hoạch tổ chức, triển khai các hoạt động Marketing:
Nghiên cứu, quản lý và phát triển thương hiệu của Công ty.
+ Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu.
+ Quản lý việc ứng dụng nhận diện thương hiệu trong các hoạt động của Công ty và toàn hệ thống.
+ Cập nhật các thay đổi trong hệ thống nhận diện thương hiệu.
Xây dựng kế hoạch truyền thông, PR nhằm quảng bá hình ảnh của Công ty
+ Xây dựng, tổ chức, triển khai kế hoạch truyền thông nhằm tạo dựng, duy trì và phát triển hình ảnh Công ty.
+ Thiết lập và phát triển quan hệ với các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan ngôn luận, các đơn vị truyền thông để kịp thời đưa các tin tức của Công ty;
+ Phụ trách và phát triển các kênh thông tin của Công ty (cẩm nang sản phẩm dịch vụ VPBS, website VPBS…).
+ Làm đầu mối phối hợp với các Phòng ban/đơn vị liên quan để tổ chức triển khai các sự kiện bao gồm cả sự kiện bên trong và bên ngoài công ty.
+ Nghiên cứu và đề xuất các chương trình tài trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác quan hệ công chúng của Công ty.
Phối hợp, hỗ trợ các Phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm/dịch vụ và các hoạt động nhằm thu hút khách hàng.
Phối hợp, hỗ trợ các Phòng ban chuyên môn trong việc khảo sát, nghiên cứu thị trường, đánh
giá kết quả và lập báo cáo khảo sát thị trường.
+ Phối hợp thực hiện nghiên cứu thị trường (phân khúc khách hàng, lựa chọn khách hàng mục tiêu, đánh giá thói quen khách hàng, tìm hiểu nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh, chất lượng sản phẩm hiện có, xu hướng quảng cáo, sự hài lòng của khách hàng, thương hiệu của Công ty v.v…)
+ Thường xuyên theo dõi và tổng hợp các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh, các điểm tin về công ty và về đối thủ cạnh tranh của công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng
+ Phối hợp tổ chức các chương trình điều tra nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm thị trường tiềm năng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, phát triển mạng lưới, phát triển sản phẩm mới và đánh giá, đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing.
+ Tiến hành điều tra ý kiến khách hàng, xác định nhu cầu khách hàng nhằm thu thập cơ sở dữ liệu khách hàng, cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới và xác định vị thế của công ty.
3. Quản lý, điều phối nhân sự phòng Marketing để hoàn thành các công việc liên quan.
Điều phối, kiểm tra và đôn đốc nhan viên thực hiện đúng các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động Marketing theo pháp luật hiện hành nhằm đạt được hiệu quả công việc tốt nhất.
Hướng dẫn, đào tạo chuyên viên phối hợp với các Phòng ban/đơn vị khác trong công ty để đạt được hiệu quả công việc;