Maintenance Staff - Nhân viên bảo trì bảo dưỡng

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$400 - US$600 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1807-399030 • *Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy theo ca sản xuất. • */ Sửa chữa kịp thời sự cố máy, sự cố về điện  */ Kết hợp với điện, để sửa chữa máy  */ Sửa chữa và sử lý kịp thời  */ Báo cáo hàng ngày những mục phải thực hiện.  */ Tuân thủ nhiệm vụ câp trên giao.  */ Hoàn thành công việc đúng giờ ,đúng kỹ thuật