Maintenance Manager - Công Ty FDI Nhật

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Up to US$1000 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1807-399027

*/ Xây dựng hệ thống sửa chữa và bảo dưỡng cho toàn bộ máy trong xưởng sản xuất.
*/ Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ giám đôc bảo trì, sau đó truyền đạt lại nhiêm vụ cho phó phòng và các tổ trưởng.
*/ Quản lý việc thực hiện quá trình sửa chữa máy của bộ phận bao trì.
*/ Họp đầu giờ làm việc với phòng bảo trì và lãnh đạo sản xuất để báo cáo tình trạng máy và các vấn đề liên quan.
*/ Quản lý và theo dõi giám sát kỹ thuật những công trình có liên quan.
*/ Quản lý và theo dõi nhân viên tai bộ phận sử lý nước thải.
*/ Theo dõi việc thực hiện ISO của bộ phận bảo trì.
*/ Chịu trách nhiệm đối với cấp trên công việc của phòng bảo trì.
*/ Báo cáo thường xuyên với lãnh đạo cấp trên công việc của phòng.
*/ Tư vấn giải pháp kỹ thật,cải tiến thiết bị cho lãnh đạo.