L&D Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Ms Viet Duyen
Reference: JO-1904-415328

JOB DESCRIPTION

Xây dựng và hoàn thiện, phát triển tổ chức hoạt động Bộ phận

- Quản lý hoạt động của BP; Phân công công việc chi tiết cho các bộ phận và nhân viên dưới quyền.
- Giao mục tiêu, KPI và đánh giá HQCV của các Bộ phận.
- Đào tạo, huấn luyện, xây dựng đội ngũ kế thừa cho phòng.
- Chỉ đạo xây dựng các quy trình thực hiện các hoạt động của BP.
- Xây dựng chiến lược hoạt động của BP trên cơ sở chiến
lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty. Định kỳ đánh giá hoạt động và cải thiện hoạt động của BP

Quản lý hiệu quả công việc

- Xây dựng Hệ thống đánh giá kết quả công việc: Căn cứ trên tính chất riêng của Công ty xây dựng Hệ thống các tiêu chuẩn đảm bảo đánh giá chính xác về Khối lượng, Chất lượng và Năng lực phát triển cho từng vị trí công việc, đảm bảo đúng các nguyên lý về định tính, định lượng và công bằng, không chủ quan.
- Theo dõi và kiểm soát, sàng lọc Kế hoạch khích lệ, tăng động lực lao động và hiệu suất công việc định kì và đột xuất theo nhu cầu của Công ty.

Lập kế hoạch Dự phòng nguồn Nhân sự chủ chốt

- Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình Đánh giá kết quả công việc, duy trì và hoạch định nguồn nhân lực.
- Phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng, thăng tiến, khen thưởng, kỉ luật, sa thải, thay thế ở từng vị trí cụ thể.

Mô hình Từ điển năng lực:

- Xây dựng Bản đồ đào tạo theo vị trí: Xác định nhu cầu và lựa chọn, xây dựng hệ thống đào tạo theo nhu cầu phát triển của Công ty ở dài hạn và theo từng giai đoạn.
- Xây dựng Bản đồ phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí
- Liên tục cập nhật có chọn lọc các hình thức đào tạo, các kênh phát triển mới hoặc hiệu quả nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, hiệu quả trong kinh doanh.

Đào tạo & Phát triển

- Theo dõi và kiểm soát, sàng lọc Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực định kì và đột xuất theo nhu cầu của Công ty.
- Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình phát triển nguồn lực.
Tổ chức, triển khai Truyền thông, sự kiện nội bộ và giám sát thực hiện các Quy định, tiêu chuẩn văn hóa công ty
- Đào tạo & Tuyên truyền các chính sách, quy định tiêu chuẩn văn hoá
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, các sự kiện (phong trào thi đua, tôn vinh cá nhân tập thể…), môi trường làm việc,…
- Quản lý và điều phối việc sưu tầm, ghi nhận, cập nhật và lưu giữ các giai thoại, ngôn ngữ, nghi lễ, ấn phẩm điển hình, sự kiện lịch sử trong công ty
- Giám sát thực hiện và đo lương các giá trị văn hóa của công ty đã ban hành
- Tổng hợp báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các vấn đề liên quan
- Giám sát việc lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết giữa các nhân viên;
- Đánh giá, thực hiện các khảo sát sau mỗi chương trình nhằm đưa ra giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, sự hài lòng cho tập thể.

Tổ chức biên soạn và chuẩn hoá các tài liệu văn hóa của công ty

- Xây dựng tài liệu các quy định tiêu chuẩn quy định văn hoá (hành vi, nguyên tắc, thủ tục, quy trình) trong hoạt động của các Phòng ban
- Xây dựng tài liệu các quy định tiêu chuẩn thực thể hữu hình (biểu tượng - kiến trúc, giai thoại, nghi lễ, ấn phẩm điển hình…)
- Xây dựng Bộ tài liệu đo lường các Tiêu chuẩn văn hoá
- Xây dựng quy chế văn hoá doanh nghiệp

JOB REQUIREMENTS

- Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nguồn lực, QTKD, Kinh tế, Marketing,… 
- Tiếng Anh giao tiếp khá, đọc – hiểu tài liệu chuyên ngành 
- Chịu áp lực tốt, khả năng đàm phán và làm việc với các trưởng phòng ban
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6