Kỹ sư thiết kế - Design Engineer

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-400718
  • Dựng và thiết kê bản vẽ in , bản vẽ khuôn bế theo yêu cầu của khách hàng
  • Phát hành bản vẽ cho các phòng ban liên quan
  • Lưu trữ bản vẽ và tài liệu liên quan
  • Dựng bản vẽ khuôn, bản vẽ bảng in cho sản phẩm
  • Cắt mẫu sản phẩm ( nếu có)
  • Phát hành bản vẽ khuôn , bản vẽ in cho các phòng ban liên quan