Kế Toán Trưởng (tiếng Trung thành thạo)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: General Accounting (Manager)
Sub Specialization:
Contact: Linh Vu Ngoc
Reference: JO-1909-426457

  • Quản lý và điều hành Phòng Kế toán theo chức năng nhiệm vụ được giao
  • Quản lý hệ thống sổ sách chứng từ, hóa đơn, tài liệu liên quan cho hệ thống Kế toán;
  • Lập báo cáo tháng về Doanh thu - Chi phí;
  • Chịu trách nhiệm về các loại báo cáo kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính trước Ban GĐ công ty
  • Tham mưu cho Giám đốc và ban lãnh đạo công ty
  • Tổ chức hoạt động đào tạo, phổ biến và cập nhật kiến thức về chính sách kế toán cho toàn công ty;
  • Cập nhật quy định, thông tin pháp luật về chính sách thuế, tài chính, tư vấn cho Ban Giám đốc;
  • Thực hiện công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.