Kế toán thuế

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Taxation
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Van Anh
Reference: JO-1806-395826

Kiểm tra, rà soát việc hạch toán và ghi nhận chi phí, thuế các loại

Cập nhập thay đổi về thuế và tài chính

Làm việc với các cơ quan nhà nước (thuế, hải quan, thanh tra,...)

Kiểm tra và tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân

Tính toán hạch toán thuế nhà thầu

Kiểm tra việc tính toán và ghi nhận doanh thu, thuế giá trị gia tăng

Kiểm tra bổ sung các khoản chịu thuế, lập bảng kê thuế thu nhập cá nhân của nhân viên

Đào tạo chuyên môn về chính sách thuế mới

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý

Rà soát, kiểm tra hồ sơ trước khi thanh tra thuế