Ke Toan Thanh Toan

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: AP / AR
Sub Specialization:
Contact: Le Thi Tuyet Nhung
Reference: JO-1806-396239
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh. Đảm bào doanh thu, chi phí phát sinh ghi nhận đủ.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.
 • Lập kế hoạch dòng tiền. kiểm tra các khoản thu và chi tại công ty.
 • Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả toàn công ty.
 • Rà soát lại toàn bộ sổ sách, in sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định
 • Kiểm tra hóa đơn, lập báo cáo thuế GTGT theo quý
 • Cung cấp số liệu, lập báo cáo nội bộ cho Ban Giám Đốc.
 • Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ sách kế toán….)
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Tính toán giá thành công trình, tổng hợp các số liệu về công tác phí, các khoản chi cho công trình
 • Giao dịch đối ngọai với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo công ty.