IT Purchasing Officer

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Presales
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1904-416868

1. Thường xuyên cập nhật, đánh giá và quản lý danh sách các nhà cung cấp & giá cả thị trường cho tất cả các sản phẩm & dịch vụ mà Ngân hàng sử dụng.
a) Nghiên cứu thị trường.
* Thường xuyên cập nhật thông tin và kiểm tra tình trạng hoạt động của các nhà cung cấp trên thị trường.
* Tìm hiểu, cập nhật công nghệ sản xuất, nguồn cung cấp các sản phẩm mua sắm theo từng chuyên ngành
* Theo dõi và cập nhật giá cả các hàng hóa dịch vụ theo từng chuyên ngành mua sắm
* Trao đổi và gặp gỡ nhà cung cấp để tìm kiếm những thông tin phục vụ công tác mua sắm.
b) Đánh giá, tư vấn lựa chọn Nhà cung cấp
* Tham quan và khảo sát cơ sở và các điều kiện làm việc cũng như cơ sở pháp lý của nhà cung cấp để đưa ra nhũng đánh giá sơ bộ ban đầu.
* Lập danh sách nhà cung cấp theo từng mảng mua sắm
* Phối hợp cùng đơn vị đầu mối và hội đồng thầu/xét giá xây dựng đề bài thầu/xét giá
2. Thực hiện các thủ tục đấu thầu, xét giá, đàm phán giá cả, và các vấn đề chuyên môn liên quan.
3. Lập báo cáo kết quả đấu thầu hoặc kết quản đàm phán lên lãnh đạo, cấp có thẩm quyền.