IT HR Specialist

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: HR Business Partner
Sub Specialization:
Contact: Chau Tran Cam
Reference: JO-1906-420250


- Tìm kiếm và xây dựng nguồn ứng viên (Node JS, Java, Android, iOS, BA,....) dựa trên kế hoạch tuyển dụng qua các kênh đăng tuyển, tìm mời thông qua các website, diễn đàn, hội chợ việc làm …
- Lưu trữ, cập nhật và quản lý thông tin ứng viên
- Lọc xét hồ sơ ứng viên, liên hệ ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn.
- Thực hiện công tác tuyển dụng theo quy trình của công ty.
- Tham gia xây dựng, triển khai, thực hiện các chương trình truyên thông, xây dựng thương hiệu tuyển dụng, và các hoạt động nâng cao động lực cho nhân viên.
- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, các công việc hành chính nhân sự chung.
- Tổ chức các sự kiện, phong trào cho nhân viên trong công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công ty.