IT DIRECTOR /GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Technology & Digital, Telecommunication
Sub Specialization: Digital / EC / CRM
Contact: Vi Tran Thao
Reference: JO-1805-393462
 

1. Chiến lược

 

 •  
 • Thiết kế, phát triển và duy trì hệ thống CNTT, chiến lược và kế hoạch hoạt động nhằm hỗ trợ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị và chiến lược kinh doanh của công ty
 •  
 • Đảm bảo rằng chức năng hoạt động trong khuôn khổ chấp nhận rủi ro đã được phê duyệt và các cơ chế văn hoá, quản trị và giám sát thích hợp được áp dụng để quản lý có hiệu quả các rủi ro trong chức năng đạt được các mục tiêu của nó.
 •  
 • Phát triển và giữ lại tài năng
 •  
 • Chịu trách nhiệm thúc đẩy một môi trường nơi văn hoá quản lý rủi ro có thể phát triển
 •  
 • Chiến lược tổng thể để giúp công ty trở thành một nhà lãnh đạo ngành giáo dục trong việc sử dụng các giải pháp CNTT sáng tạo để phát triển kinh doanh và hỗ trợ khách hàng
 •  

 

2. Quản Lý Rủi Ro.

 

 •  
 • Đảm bảo rủi ro chính đã được xác định, đo lường, giám sát, quản lý và báo cáo.
 •  
 • Đảm bảo có các mức độ mức độ phù hợp về kỹ năng và kinh nghiệm quản lý rủi ro trong nhóm IT để hỗ trợ thực hiện quản lý rủi ro một cách nhất quán.
 •  
 • Kiểm soát ngân sách đầu tư CNTT hiệu quả; khả năng xác định và đưa ra các giải pháp thay thế thực tế phù hợp với nhu cầu về ngân sách và nhu cầu kinh doanh
 •  

 

​3. Duy Trì Hoạt Động của Hệ Thống

 

 •  
 • Quản lý việc lựa chọn, mua lại, phát triển, lắp đặt và thực hiện tất cả các hệ thống thông tin đáp ứng các mục tiêu đã nêu trong kế hoạch CNTT
 •  
 • Thực hiện và vận hành các quy trình và hệ thống quản lý dịch vụ bao gồm IT helpdesk, quản lý sự cố, quản lý vấn đề, quản lý thay đổi và quản lý phiên bản để các dịch vụ CNTT có chất lượng cao có thể được chuyển đến người sử dụng
 •  
 • Thường xuyên xem xét, viết, thảo luận, phê duyệt và thực hiện các chính sách và quy trình bổ sung nhằm tăng cường các hướng dẫn tuân thủ và cải thiện an ninh về kiểm soát truy cập.
 •  
 • Hỗ trợ các cuộc họp của các bên liên quan cho các yêu cầu tổng quan, phân bổ đội dự án và đội ngũ kỹ sư theo yêu cầu
 •  
 • Làm việc với Người sử dụng có kinh nghiệm được chỉ định và các bên liên quan để tạo ra các yêu cầu chức năng và phi chức năng, tài liệu người dùng.
 •  
 • Làm việc với đội ngũ QA để phát triển các tiêu chuẩn chất lượng để kiểm tra các sản phẩm đang được phát triển.
 •  

 

4. Trách Nhiệm

 

 •  
 • Quản lý việc lựa chọn, mua lại, phát triển, lắp đặt và thực hiện tất cả các hệ thống thông tin đáp ứng các mục tiêu của công ty
 •  
 • Lắng nghe khách hàng về những ý tưởng cải tiến sản phẩm và cung cấp một lộ trình giải quyết các vấn đề.
 •  
 • Làm việc với Người sử dụng để phát triển tầm nhìn dài hạn và lộ trình phát triển phần mềm, cũng như tư vấn phát triển sản phẩm.
 •  
 • Có kỹ năng lãnh đạo giỏi để quản lý nhân viên hiệu quả và lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp tốt cho nhân viên
 •  
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách đầu tư CNTT.
 •