IT Audit (banking)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Internal Audit / Audit
Sub Specialization:
Contact: Linh Vu Ngoc
Reference: JO-1911-429626

- Nhận diện, phân tích và đánh giá rủi ro liên quan đến Công nghệ thông tin trong các hoạt động
- Tham gia tìm hiểu, đánh giá các yêu cầu tuân thủ liên quan đến CNTT từ các văn bản pháp quy của các cơ quan hữu quan và các chính sách đối với các hoạt động có liên quan đến CNTT
- Tham gia xây dựng/cập nhật/điều chỉnh Chính sách, Quy định, Qui trình, Chương trình và Thủ tục kiểm toán CNTT
- Tham gia các hoạt động đánh giá liên quan đến CNTT trong hoạt động của Kiểm toán Nội bộ.
- Tham gia thực hiện kiểm toán về CNTT.
- Lập các báo cáo kiểm toán theo yêu cầu