Interpreter & Sales assistant

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Other
Sub Specialization:
Contact: Trang Le Thi Quynh
Reference: JO-1808-401409

* Biên dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật các tài liệu trong dự án.
* Liên hệ với bên đối tác Nhật thông qua email, phần mềm giao tiếp hay các buổi họp Web meeting bằng tiếng Nhật để truyền đạt thông tin trong dự án.
* Tiếp nhận, hiểu và nắm rõ thông tin, yêu cầu của dự án để truyền đạt lại cho nhân viên
* Lưu trữ hồ sơ, tài liệu dự án theo các quy định và đảm bảo an toàn thông tin.
* Giải quyết các vấn đề phát sinh theo sự phân công của cấp trên.
* hỗ trợ các công việc admin
* Hỗ trợ giao tiếp, trao đổi yêu cầu, thắc mắc giữa nhân viên người Việt và đối tác người Nhật, đảm bảo việc giao tiếp, trao đổi thông tin giữa hai phía không bị gián đoạn.