HR Manager

Location: Long An, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: HR Manager
Sub Specialization: HR Plant Manager, HR Business Partner, Compensation & Benefits, Employee Development / Training, Employee Relations
Contact: Thi Hong Tham Nguyen
Reference: JO-1905-418832

Tuyển dụng

  • Thường xuyên trao đổi với các phòng ban, các cấp quản lý để nắm được nhu cầu và chất lượng nhân sự mà tổ chức cần tuyển.
  • Tìm kiếm, sàng lọc tìm ra các ứng viên phù hợp, lên lịch phỏng vấn
  • Cung cấp các thông tin cần thiết về quyền và nghĩa vụ cũng như định hướng cho nhân viên mới.

Đào tạo

  • Trao đổi với cấp trên tổ chức xây dựng những chương trình huấn luyện nội bộ cho nhân viên.
  • Thực hiện đánh giá năng lực nhân viên, hiệu suất công việc để đề xuất thăng tiến tăng lương hay luân chuyển nhân sự
  • Lên kế hoạch đào tạo, phát triển, đề xuất các chế độ đãi ngộ giúp giữ chân người tài
  • Tổ chức các hoạt động gắn kết các nhân viên trong công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quy tắc ứng xử giữa các thành viên trong công ty.