HR Director

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization: Real Estate, HR Director, HR Manager
Contact: Tuan Le Hoang
Reference: JO-1810-405688

JOB DESCRIPTION 
1. Mục đích của vị trí công việc:
Giúp việc và tham mưu ban TGĐ trong công tác quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động có liên quan đến nhân sự của công ty.
2. Nhiệm vụ trọng tâm.
a.       Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và từng vị trí công việc trong công ty
b.      Xây dựng và cập nhật quy chế lương, khen thưởng – kỷ luật, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.Chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu từ cấp trên.
c.       Tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo, bố trí và phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng kịp thời, hiệu quả hoạt động của công ty.
d.      Thành thạo các phần mềm quản trị Công ty đang sử dụng
 
3. Quyền hạn
-          Quản lý toàn bộ nhân viên trong phòng Nhân sự.
-          Yêu cầu các bộ phận trong Công ty cung cấp dữ liệu chính thức để Phòng hoàn thành nhiệm vụ do Ban TGĐ giao.
-          Đề xuất định biên nhân sự; lựa chọn và kiến nghị tiếp nhận nhân sự; đề xuất điều động nhân sự trong phạm vi Công ty nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao; kiến nghị, giải quyết các chế độ khen thưởng, kỷ luật CBCNV của công ty.
-          Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày trong phạm vi trách nhiệm, kế hoạch và tiến độ được phê duyệt bởi TGĐ;
-          Đề xuất tuyển dụng, từ chối, xử lý kỷ luật, khen thưởng, đánh giá hiệu quả công việc (thử việc, tái ký HĐLĐ), điều động CBNV trực thuộc Quyền quản lý;
-          Các quyền khác được quy định tại quy chế hoạt động của công ty.
 
JOB REQUIREMENTS
- Có kinh nghiệm từng xây dựng KPI, ISO ở các công ty lớn
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự, Luật, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành tương đương
- Có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực hành chính nhân sự. 5 năm ở vị trí GĐ