Head of Marketing & Communication

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Marketing
Sub Specialization:
Contact: Nhung Do Phuong
Reference: JO-1910-427840
  • Xây dựng chiến lược Marketing và Truyền thông; Lập kế hoạch, quản lý và chỉ đạo thực hiện các hoạt động marketing hỗn hợp và cụ thể;
  • Tạo dựng, phát triển quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng, các tổ chức xã hội và mạng lưới đối tác. Xây dựng chính sách, quản lý các hoạt động quan hệ với báo chí, công chúng, đối tác, hoạt động đối nội, đối ngoại và hoạt động gắn với trách nhiệm cộng đồng (CSR);
  • Xây dựng chính sách quản lý thương hiệu, truyền thông, bộ nhận diện thương hiệu và các quy chuẩn liên quan; Chỉ đạo, giám sát kế hoạch định vị và nâng cao nhận diện thương hiệu;
  • Tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông của Ngân hàng ra bên ngoài, truyền thông về sản phẩm dịch vụ, hình ảnh tại Đơn vị Kinh doanh và các sự kiện nội bộ có quy mô lớn;
  • Tổ chức lưu trữ hệ thống hình ảnh, dữ liệu truyền thông, tài liệu báo chí;
  • Quản lý hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường, theo dõi chỉ số nhận diện thương hiệu, chất lượng dịch vụ khách hàng nội bộ và ngành ngân hàng, xu hướng thị trường; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình marketing và truyền thông;