Head of Actuary| URGENT

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Insurance - Actuary
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1907-421666

  1. Nghiên cứu sản phẩm mới/thay đổi và trình cơ quan chủ quản phê duyệt;
  2. Hỗ trợ triển khai sản phẩm (Bao gồm: Thiết lập hệ thống/ thử nghiệm và tài liệu hỗ trợ bán hàng);
  3. Phân tích tính toán dự phòng và đảm bảo khả năng thanh khoản;
  4. Nghiệp vụ phân tích kinh nghiệm;
  5. Lập báo cáo tổng hợp và tài chính do MOF và Hiệp hội Bảo hiểm quy định;
  6. Phối hợp công ty mẹ tổng hợp các bảng biểu tài chính và xây dựng bảng biểu phục vụ quản lý;
  7. Nghiệp vụ dự toán hàng năm;
  8. Lập kế hoạch, ký kết hợp đồng và các nghiệp vụ hành chính có liên quan tái bảo hiểm;
  9. Nghiệp vụ công bố lãi suất (VD: Lãi suất cho vay hợp đồng, lãi suất hoàn lại chênh lệch );
  10. Phân tích giá thành chi phí sản phẩm;